Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?

Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?
A. Microsoft-DOS.
B. Microsoft Windows.
C. Linux
D. Microsoft Excel.
Chọn D là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top