Tom is _________ interesting person.

Tom is _________ interesting person.
A. an
B. a
C. the
D. No article needed.
A là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top