She speaks English very _________.

Nguyễn Trà

New member
She speaks English very _________.
A. good
B. fluent
C. bad
D. well
D là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top