I don't like _________ milk.

I don't like _________ milk.
A. a
B. the
C. an
D. No article needed.
D là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top