My mother usually prepares meals in the _________.

Đức Linh

New member
My mother usually prepares meals in the _________.
A. bedroom
B. stairs
C. kitchen
D. living room
C là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top