Can you open _________ door, please?

Ẽm Thư

New member
Can you open _________ door, please?
A. a
B. the
C. an
D. No article needed.
B là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top