Sự khác biệt cơ bản giữa người tối cổ và loài vượn cổ được thể hiện qua những điểm nào?

Sự khác biệt cơ bản giữa người tối cổ và loài vượn cổ được thể hiện qua những điểm nào?
A. Hành động - bàn tay
B. Công cụ – ngôn ngữ
C. Hành động - hộp sọ - công cụ - ngôn ngữ
D. Hành động - hộp sọ - bàn tay
 
Sự khác biệt cơ bản giữa người tối cổ và vượn cổ được thể hiện qua hành động, họp sọ, công cụ và ngôn ngữ. Cụ thể:
Đáp án cần chọn là: C
 

Tìm kiếm

Top