All Sue's friends and____________came to her party.

All Sue's friends and____________came to her party.
A. relations
B. relatives
C. relationship
D. related
 

Khánh Đoan

New member
Chọn B. Danh từ “relatives – họ hàng” tương đương về mặt từ loại với danh từ “friends” ở phía trước Danh từ “relations/ relationship – mối quan hệ không hợp lý về nghĩa
Dịch: Tất cả bạn bè và người thân của Sue đã đến bữa tiệc của cô.
 
Top