Một thư tín dụng chuyển nhượng có thể được chuyển nhượng:

Một thư tín dụng chuyển nhượng có thể được chuyển nhượng:
A. Một lần
B. Hai lần
C. Ba lần
D. Nhiều lần
 
Top