Are you considering any other offers right now? Hiện tại, Anh/Chị có đang cân nhắc bất cứ lời mời tuyển dụng nào không?

Giao Linh

New member
Are you considering any other offers right now?
Hiện tại, Anh/Chị có đang cân nhắc bất cứ lời mời tuyển dụng nào không?
 
I'm not considering any of my offers right now.
Hiện giờ, tôi không cân nhắc về lời mời làm việc ở đâu cả.
I was considering an offer I received last week, but I don't think I will be accepting that position.
Tôi đã cân nhắc một lời mời tuyển dụng tôi nhận được hồi tuần rồi, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ
không được nhận vị trí đó.
I'm thinking about an offer I have, but I want to keep my options open.
Tôi đang nghĩ về một lời mời tuyển dụng, nhưng tôi muốn các lựa chọn của tôi không bị bó
buộc.
 
Top