Do you earn any income from investments or hobbies? Anh/Chị có bất kz thu nhập nào từ các khoản đầu tư hay sở thích không?

Tâm Tây

New member
Do you earn any income from investments or hobbies?
Anh/Chị có bất kz thu nhập nào từ các khoản đầu tư hay sở thích không?
 

Giao Linh

New member
I have a savings account that I earn a little extra income from.
Tôi có một tài khoản tiết kiệm và tôi kiếm thêm một chút tiền lời từ đó.
I have some mutual funds that perform about 8% a year.
Tôi có một số quỹ tương hỗ mà những quỹ này kiếm được khoảng 8% một năm.
I have some investments in the stock market.
Tôi có một số khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán.
 

Tìm kiếm

Top