What is the most recent movie you saw? Bộ phim gần đây nhất anh/chị xem là gì?

Huỳnh Hiền

New member
What is the most recent movie you saw?
Bộ phim gần đây nhất anh/chị xem là gì?
 

Ánh Dương

New member
The last movie I saw was The Last Samurai. I thought it was great.
Bộ phim cuối cùng tôi xem là The Last Samurai. Tôi nghĩ nó rất tuyệt vời.
Oh gosh it's been a while since I've seen a movie. I think it was Spider Man. I like to spend my time
outside, so I don't see movies that often.
Ôi trời ... từ lúc tôi coi một bộ phim tới nay cũng khá lâu rồi. Tôi nghĩ đó là phim Spider Man
(Người Nhện). Tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên ngoài, vì vậy tôi không xem phim thường .
 

Tìm kiếm

Top