Tính đạo hàm của hàm số \(y = {3^{\sqrt {{x^2} + 1} }}.\)

Tính đạo hàm của hàm số \(y = {3^{\sqrt {{x^2} + 1} }}.\)
A. \(y' = {3^{\sqrt {{x^2} + 1} }}^{ + 1}\)
B. \(y' = \frac{{x\ln 3}}{{\sqrt {{x^{2 + 1}}} }}{.3^{\sqrt {{x^2} + 1} }}\)
C. \(y' = \frac{{2x\ln 3}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}{.3^{\sqrt {{x^2} + 1} }}\)
D. \(y' = \frac{x}{{\ln 3.\sqrt {{x^2} + 1} }}{.3^{\sqrt {{x^2} + 1} }}\)
 

Similar threads

Top