Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh

admin

Administrator
Staff member
Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 11,648 lít O2 (đktc), thu được 8,64 gam H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 420 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được các ancol (có nhiều nhất hai nhóm OH) có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có y gam muối Y và t gam muối T (MY < MT). Giá trị tỉ lệ y : t gần nhất với
A. 1,4.
B. 0,8.
C. 1,2.
D. 0,6.
 

admin

Administrator
Staff member
Đáp án A.
Lời giải Giải:
Đặt mX = a gam và mCO2 = b gam ta có sơ đồ đốt cháy:
\(\overbrace {\underbrace X_{a(g)}}^{0,2mol} + \underbrace {{O_2}}_{16,64g} \to \left\{ \begin{array}{l}C{O_2}:b(g)\\{H_2}O:8,64g\end{array} \right.\) ⇒ PT bảo toàn khối lượng: a – b = –8 (1)
+ 24,96 gam X phản ứng đủ với 0,42 mol NaOH ⇒ Trong 24,96 gam X chứa 0,84 mol O.
Bảo toàn Oxi ở 0,2 mol X ta có nO/0,2 mol X = \(\dfrac{2 \times b}{44} + 0,48 - 1,04 = \dfrac{b}{22} - 0,56\)
⇒ Trong a gam X chứa \(\dfrac{b}{22} - 0,56\) mol Oxi.
⇒ Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{{24,96}}{a} = \dfrac{{0,84}}{{\dfrac{b}{{22}} - 0,56}} \Leftrightarrow 0,84a - \dfrac{{312}}{{275}}b = - 13,9776(2)\)
+ Từ (1) và (2) ⇒ a = 16,64 và b = 24,64. ⇒ nCO2 = 0,56.
⇒ CTrung bình = 2,8 ⇒ Có este HCOOCH3.
+ Vì 24,96 ÷ 16,64 = 1,5 ⇒ 24,96 gam X có số mol = 0,3 mol.
+ Nhận thấy nNaOH ÷ nX = 0,42÷0,3 = 1,4 ⇒ Có este 2 chức.
+ Giả sử hỗn hợp ancol chỉ chứa đơn chức ⇒ MAncol = \(\dfrac{13,38}{0,42}\) = 31,86 ⇒ Vô lý ⇒ Loại.
⇒ Có muối 2 chức.|| Bảo toàn khối lượng ta có mMuối = 24,96 + 0,42×40 – 13,38 = 28,38 gam.
Với nNaOH = 0,42 mol ⇒ MMuối nằm trong khoảng.
\(\dfrac{28,38}{0,42}\) < MMuối < \(2 \times \dfrac{28,38}{0,42}\) \(\Leftrightarrow\) 67,57 < MMuối < 135,14
Mà có 1 muối là HCOONa ⇒ Muối 2 chức còn lại phải là (HCOONa)2
+ Đặt số mol 2 muối lần lượt là a và b ta có hệ:
\(\left\{ \begin{array}{l}a + 2b = 0,42\\68a + 134b = 28,38\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}^nHCOONa:0,24\\^n{(C{\rm{OONa)}}_2}:0,09\end{array} \right.\)
⇒ \(\dfrac{y}{t} = \dfrac{0,24 \times 68}{0,09 \times 134} = 1,3532\) ⇒ Chọn A
 
Top