Finally we got to ______ house where our grandfather and grandmother had once lived.

Finally we got to ______ house where our grandfather and grandmother had once lived.
A. the
B. an
C. x
D. a
 
A là đáp án đúng
Lời giải:
Ngôi nhà này đã được xác định nhờ mệnh đề quan hệ đằng sau “where our grandfather …. once lived”
Đáp án A
Dịch nghĩa: Cuối cùng chúng tôi cũng đến căn nhà nơi bố mẹ tôi đã từng ở đó một lần
 

Tìm kiếm

Top