Mel's grandmother is in........... hospital, so we went to visit her ............ last night.

Minh Phượng

New member
Mel's grandmother is in........... hospital, so we went to visit her ............ last night.
A. the/ X
B. X/ the
C. the/ the
D. X/ X
 

Linh Chi

New member
D là đáp án đúng
Lời giải:
Đáp án D
Không dùng the Khi danh từ dùng theo nghĩa chung, không dùng the trước các buổi ngày đêm (at noon/ midnight/ night)
Dịch nghĩa: Bà của Mel đang trong bệnh viện, vì vậy chúng tôi đã đến thăm bà tối qua
 

Tìm kiếm

Top