Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chật lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau > Người ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng

Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chật lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau > Người ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình 1, rồi vào bình 2. Chỉ số của nhiệt kế lần lượt là 40°C, 8°C,39°C, 9,5°C, a. Đến làn nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ bao nhiêu?.
 

Hằng Đoàn

New member
- Gọi q1 là nhiệt dung của bình 1 và chất lỏng trong đó
- Gọi q2 là nhiệt dung của bình 2 và chất lỏng trong đó
- Gọi q là nhiệt dung của nhiệt kế
- Pt cân bằng nhiệt khi nhúng nhiệt kế vào bình 1 lần thứ 2 ( nhiệt độ ban đầu của bình là 40°C, của nhiệt kế là 8°C; nhiệt độ cân bằng là 39°C):
(40−39).q1=(39−8)q
⇒q1=31q
- Với lần nhúng sau đó vào bình 2 ta có phương trình cân bằng nhiệt:
(39− 9,5).q=(9,5− 8).q2
q2 = 59q
- Đến lần nhúng thứ 3 vào bình 1 ta có phương trình:
(39 – a)q1 = (a – 9,5)q
⇒ 31q(39 – a) = q(a – 9,5)
⇒ a = 38°C
Đáp số: 38°C
 
Top