Hòa tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại R bằng dung dịch HCl 18,25% vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch muối clorua có nồng

Nguyễn Pháp

New member
Hòa tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại R bằng dung dịch HCl 18,25% vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch muối clorua có nồng độ 21,591%. Công thức hóa học của muối cacbonat là
A. CuCO3.
B. FeCO3.
C. MgCO3.
D. CaCO3.
 
Gọi kim loại R có hóa trị n (n = 1, 2, 3, 4) => Muối cacbonat của R có dạng R2(CO3)n
Giả sử lấy 1 mol R2(CO3)n => mR2(CO3)n=2R+60n(gam)
PTHH: R2(CO3)n + 2nHCl → 2RCln + nCO2 ↑ + nH2O
P/ứng: 1 mol → 2n mol → 2 mol → n mol
=> Khối lượng HCl phản ứng là: mHCl = 36,5 . 2n = 73n (gam)
Khối lượng muối RCln thu được là: mRCln=2.(R+35,5n)=2R+71n(gam)
Khối lượng khí CO2 sinh ra là: mCO2=44n(gam)
Vì phản ứng sinh ra khí CO2=> mdd sau pứ = mR2(CO3)n+mddHCl−mCO2= 2R + 60n + 400n – 44n = 2R + 416n (gam)
=> Nồng độ muối thu được là :
=> 2R + 71n = 0,21591.(2R + 416n)
=> R = 12n
Xét bảng giá trị :
Vậy R là kim loại Mg => muối cacbonat của R là MgCO3
Đáp án cần chọn là: C
 
Top