Trong công nghiệp để tráng gương soi và ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tác dụng với

Danh Trịnh

New member
Trong công nghiệp để tráng gương soi và ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tác dụng với
A. anđehit fomic.
B. saccarozơ.
C. glucozơ.
D. axetilen.
 
Last edited by a moderator:

Quang Hiếu

New member
Đáp án: C
Trong công nghiệp để tráng gương soi và ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tác dụng với glucozơ.
 

Tìm kiếm

Top