Từ ngữ được thay thế cho trong câu trên là:

Từ ngữ được thay thế cho trong câu trên là:
A. Cụm danh từ
B. Cụm tính từ
C. Cụm động từ
D. Cụm chủ vị
 
Top