Cho bảng số liệu: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016

Kim Thu Đoàn

New member
Cho bảng số liệu:
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
( Đơn vị : Tỷ đô la Mĩ)
1624674936081.png

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của một số quốc gia năm 2016?
A. Mi-an-ma cao hơn Cam-pu-chia.
B. Lào thấp hơn Mi-an-ma.
C. Bru-nây thấp hơn Lào.
D. Cam-pu-chia thấp hơn Lào.
 
Last edited by a moderator:
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu = Xuất khẩu + Nhập khẩu
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
( Đơn vị : Tỷ đô la Mĩ)
1624674986335.png

Đáp án D.
 
Last edited by a moderator:

Tìm kiếm

Top