Ms. Black and Ms. White are talking about Mr. Brown’s upcoming retirement. Ms. Black: “Mr. Brown is going to retire next month.” Ms. White:

Ms. Black and Ms. White are talking about Mr. Brown’s upcoming retirement.
Ms. Black: “Mr. Brown is going to retire next month.”
Ms. White: “ _______________”.
A. Oh, I have no idea.
B. You don't say!
C. Right, you'd probably be the next.
D. Congratulations!
 
Đáp án: A
Giải thích: Với câu này ta loại các đáp án không lịch sự và không phù hợp đi.
Dịch: Ms. Back: “Ngài Brown sẽ nghỉ hưu tháng tới”.
Ms. White: “Oh, tôi không biết gì cả.”
 

Tìm kiếm

Top