Portuguese_______as an official language in this city for age.

Giang Phạm

New member
Portuguese_______as an official language in this city for age.
A. have been spoken
B. has been spoken
C. has spoken
D. had spoken
 

Nguyễn Hào

New member
Đáp án: B
Giải thích: câu bị động thời hiện tại hoàn thành vì cuối câu có trạng từ for age.
Dịch: Tiếng Bồ Đào Nha được nói như ngôn ngữ chính ở thành phố này trong một thời gian.
 

Tìm kiếm

Top