It is the first of Viet Nam’s nine national parks _________ established

Quang Hiếu

New member
Đáp án: D
Giải thích: sau the first là to V
Dịch: Nó là 1 trong 9 vườn quốc gia được thành lập đầu tiên ở Việt Nam.
 

Tìm kiếm

Top