We have never gone to any orphanage ____________.

Giang Phạm

New member
We have never gone to any orphanage ____________.
A. sooner
B. later
C.before
D. after
 

Việt Quân

New member
Đáp án: C
Giải thích: trạng từ thời hiện tại hoàn thành: never…before…
Dịch: Chúng tôi chưa từng đến trại trẻ mồ côi nào trước đó.
 

Tìm kiếm

Top