The preparations_______by the time the guests_______.

The preparations_______by the time the guests_______.
A. had been finished/ arrived
B. have finished
C. had finished/ were arriving
D. had been finished/ were arrived
 

Quang Hiếu

New member
Đáp án: A
Giải thích: cấu trúc QKHT by the time QKD: hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.
Dịch: Những sự chuẩn bị đã được hoàn thành trước khi khách tới.
 

Tìm kiếm

Top