I went to a restaurant last night. I was the ten thousandth customer, so my dinner was on the ___________

Thanh Hoan

New member
I went to a restaurant last night. I was the ten thousandth customer, so my dinner was on the ___________
A. holiday
B. house
C. free
D. decrease
 

Lò Ngọc

New member
Đáp án: B
Giải thích: on the house: miễn phí, được chủ quán tiếp đãi
Dịch: Tôi là thực khách số 10 000 nên bữa tối của tôi được miễn phí.
 

Tìm kiếm

Top