Sam’s uncle, _____________is very rich, came to visit our orphanage.

Danh Trịnh

New member
Sam’s uncle, _____________is very rich, came to visit our orphanage.
A. that
B. who
C. whom
D. whose
 

Vy Bùi

New member
Đáp án: B
Giải thích: trong mệnh đề quan hệ, who là đại từ quan hệ chỉ người thay thế cho danh từ chỉ người.
Dịch: Bác của Sam, người àm rất giàu, đã đến thăm trại trẻ của chúng ta.
 

Tìm kiếm

Top