Cuc Phuong national park is one of the most famous national _________ in Vietnam.

Tiên Hương

New member
Cuc Phuong national park is one of the most famous national _________ in Vietnam.
A. parks
B. disasters
C.fines
D. caves
 

Vy Bùi

New member
Đáp án: A
Giải thích: national park: vườn quốc gia
Cấu trúc one of the + N số nhiều: một trong những
Dịch: Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất ở Việt Nam.
 

Tìm kiếm

Top