It’s very wasteful to apply lights in almost everything at night.

Thành Đạt

New member
It’s very wasteful to apply lights in almost everything at night.
A. Apply lights in almost everything at night is very wasteful.
B. To apply lights in almost everything at night is not wasteful.
C. Almost everything is wasteful at night.
D. It’s interesting to apply lights in almost everything at night.
 

Tiên Hương

New member
Đáp án: A
Giải thích: cấu trúc “it’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì
Dịch: Thật là lãng phí khi lắp điện ở hầu hết mọi thứ vào buổi tối.
 

Tìm kiếm

Top