Niềm tin của nhân dân lao động thể hiện trong tác phẩm Cây bút thần là gì?

Huyền Thu

New member
Niềm tin của nhân dân lao động thể hiện trong tác phẩm Cây bút thần là gì?
A. Chế độ phong kiến đem lại hạnh phúc cho mọi người
B. Vua chúa, quan lại, địa chu sẽ hi sinh quyền lợi vì dân
C. Chỉ cần nghệ thuật có thể cải tạo xã hội
D. Những con người bé nhỏ, sẽ được đổi đời, sẽ được chiến thắng
 

Tìm kiếm

Top