Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F[sub]1[/sub] và F[sub]2[/sub] hợp với nhau góc 60[sup]0[/sup]. Lực F[sub]3[/sub] vuông góc mặt

Man Ly

New member
Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có độ lớn.
A. 15N
B. 30N
C. 25N
D. 20N
 

Thanh Thảo

New member
Chọn đáp án là: D
Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( 2;1;3 \right)$ và $B\left( 6;5;5 \right).$ Xét khối nón $\left( N \right)$ có đỉnh $A,$ đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính $AB.$ Khi $\left( N \right)$ có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của $\left( N \right)$ có phương trình dạng $2x+by+cz+d=0.$ Giá trị của $b+c+d$ bằng
$-21.$
$-12.$
$-18.$
$-15.$
Báo lỗi câu hỏi
 
Last edited by a moderator:
Top