Nội dung nào dưới đây là một trong những nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh?

Lượng Tiger

New member
Nội dung nào dưới đây là một trong những nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh?
A. Bảo vệ môi trường.
B. Xoá đói giảm nghèo tại địa phương.
C. Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động.
D. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
 
Top