Hợp chất của Mg với phi kim X có dạng Mg[sub]3[/sub]X[sub]2[/sub]. Biết phần trăm khối lượng của Mg trong hợp chất chiếm 72%. X là

Hợp chất của Mg với phi kim X có dạng Mg3X2. Biết phần trăm khối lượng của Mg trong hợp chất chiếm 72%. X là
A. Oxi
B. Nitơ
C. Photpho
D. Clo
 

Stasenndb

New member
Chọn phương án: B
Lời giải chi tiết:
Phương pháp:
Hướng dẫn giải:
$\begin{gathered}
\% {m_{Mg}} = \frac{{m_{Mg}^{}}}{{{m_{M{g_3}{X_2}}}}}.100 = \frac{{24.3}}{{24.3 + 2.X}}.100 = 72 \hfill \\
\to X = 14(N) \hfill \\
\end{gathered} $
Đáp án B.
 
Top