Cho 2,5 lít khí N[sub]2[/sub] tác dụng với 7 lít khí H[sub]2[/sub] sau một thời gian thu được hỗn hợp

Danh Trịnh

New member
Cho 2,5 lít khí N2 tác dụng với 7 lít khí H2 sau một thời gian thu được hỗn hợp A. Hiệu suất phản ứng là 60%. Phần trăm các khí trong hỗn hợp A là
A. %N2 = %H2 = 16,42%; %NH3 = 41,79%.
B. %N2 = 16,67%; %H2 = 50% và %NH3 = 33,33%.
C. %N2 = 16,42%; %H2 = %NH3 = 41,79%.
D. %N2 = 16,67%; %H2 = %NH3 = 40%.
 

Julipkq

New member
Chọn phương án: C
Phương pháp giải:
Cách xác định hiệu suất tính theo chất nào?
Tương tự như cách xác định chất phản ứng hết.
PTHH: aA + bB → cC + dD
Đề bài cho biết nA và nB. Để biết được hiệu suất tính theo chất nào ta so sánh tỉ số \(\frac{{{n_A}}}{a}\) và \(\frac{{{n_B}}}{b}\).
Tỉ số nào nhỏ hơn thì hiệu suất tính theo chất đó.
Lưu ý: Làm tương tự nếu đề bài cho thể tích các khí (đo ở cùng điều kiện).
Lời giải chi tiết:
PTHH: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3
Bđ: 2,5 7 (lít) (So sánh thấy: \(\frac{{2,5}}{1} > \frac{7}{3}\) → hiệu suất tính theo H2)
→ VH2(pư) = VH2(bđ).60/100 = 7.60% = 4,2 lít
PTHH: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3
Bđ: 2,5 7 (lít)
Pư: 1,4 ← 4,2 → 2,8 (lít)
Sau: 1,1 2,8 2,8 (lít)
Phần trăm về thể tích các khí trong hh sau phản ứng là:
\(\begin{array}{l}\% {V_{{N_2}}} = \frac{{1,1}}{{1,1 + 2,8 + 2,8}}.100\% = 16,42\% \\\% {V_{{H_2}}} = \% {V_{N{H_3}}} = \frac{{2,8}}{{1,1 + 2,8 + 2,8}}.100\% = 41,79\% \end{array}\)
Đáp án C
 

Tìm kiếm

Top