Phát biểu nào sau đây đúng ?

Giao Linh

New member
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, N2 thể hiện tính khử.
B. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là 1 chất độc.
C. Vì phân tử nitơ có liên kết ba bền nên ở nhiệt độ thường khá trơ về mặt hóa học.
D. Sấm chớp trong các trận mưa dông có thể tạo ra khí N2O do N2 tác dụng với khí O2.
 

Ivanesn

New member
Chọn phương án: C
Phương pháp giải:
Lý thuyết về nito.
Lời giải chi tiết:
A sai vì N2 thể hiện tính oxi hóa N0 → N-3
B sai vì nitơ không phải khí độc
C đúng
D sai vì sản phẩm tạo ra là NO
Đáp án C
 

Tìm kiếm

Top