Ứng dụng nào sau đây không phải của nitơ ?

Ứng dụng nào sau đây không phải của nitơ ?
A.
Làm môi trường trơ trong một số ngành công nghiệp.
B.
Bảo quản máu và các mẫu vật sinh học.
C.
Sản xuất axit nitric.
D.
Sản xuất phân lân.
 

Tìm kiếm

Top