Hiệu điện thế giữa hai bản là U > 0. Biết rằng êlectron bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Động năng của êlectron khi bắt đầu ra

Ngô Quốc Huy

New member
Bắn một êlectron (tích điện −|e| và có khối lượng m) với vận tốc v vào điện trường đều giữa hai bản kia loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại (xem hình vẽ). Hiệu điện thế giữa hai bản là U > 0. Biết rằng êlectron bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Động năng của êlectron khi bắt đầu ra khỏi điện trường là
1639105808442.png
A. 0,5|e|U + 0,5mv$^{2}$.
B. −0,5|e|U + 0,5mv$^{2}$.
C. |e|U/6 + 0,5mv$^{2}$.
D. −|e|U + 0,5mv$^{2}$.
 
Last edited by a moderator:
Chọn đáp án A
Lời giải:
+ Độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực: $\frac{mv_{N}^{2}}{2}-\frac{mv_{M}^{2}}{2}={{A}_{MN}}=q{{U}_{MN}}$
$\Rightarrow {{\text{W}}_{N}}-\frac{mv_{0}^{2}}{2}=-\left| e \right|\frac{-U}{2}\Rightarrow {{\text{W}}_{N}}=\frac{mv_{0}^{2}}{2}+\frac{\left| e \right|U}{2}$
Chọn đáp án A
Chú ý: Nếu hai điểmM và N ở trong điện trường đều thì:
$\left\{ \begin{array}{l} {U_{MN}} = \overrightarrow E .\overrightarrow {MN} = E.MN\cos \left( {\overrightarrow E ,\overrightarrow {MN} } \right)\\ {A_{MN}} = q\overrightarrow E \overrightarrow {MN} = qE.MN.\cos \left( {\overrightarrow E ,\overrightarrow {MN} } \right) \end{array} \right.$
 
Top