Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc nối tiếp nhau. Biết R$_{1}$ = 8Ω; R$_{2}$ = 12Ω; R$_{3}$ = 4Ω; hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 48V. Tí

Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc nối tiếp nhau. Biết R$_{1}$ = 8Ω; R$_{2}$ = 12Ω; R$_{3}$ = 4Ω; hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 48V. Tính hiệu điện thế ở hai đầuđiện trở R$_{2}$?

A. 8V.

B. 36V

C. 24V.

D. 12V.
 
Last edited by a moderator:

Tìm kiếm

Top