Cho mạch điện gồm hai điện trở R$_{1}$ = 4Ω, R$_{2}$ = 8Ω mắc song song, cường độ dòng điện qua R$_{2}$ là 0,2

Thanh Thảo

New member
Cho mạch điện gồm hai điện trở R$_{1}$ = 4Ω, R$_{2}$ = 8Ω mắc song song, cường độ dòng điện qua R$_{2}$ là 0,2A. Cường độ dòng điện ở mạch chính là.

A. 0,6A.

B. 0, 4A.

C. 0,8A

D. 0,4A.
 

Tìm kiếm

Top