Một đoạn mạch gồm hai điện trở R$_{1}$ = 6 Ω, R$_{2}$ = 3 Ω mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Cường độ dòng điện qua mạch

Một đoạn mạch gồm hai điện trở R$_{1}$ = 6 Ω, R$_{2}$ = 3 Ω mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

A. I = 0,6A.

B. I = 3A

C. I = 1A.

D. I = 1A.
 

Tìm kiếm

Top