Với 3 điện trở bằng nhau có thể mắc thành bao nhiêu mạch điện có điện trở tương đương khác nhau?

Ngô Thị Vân

New member
Với 3 điện trở bằng nhau có thể mắc thành bao nhiêu mạch điện có điện trở tương đương khác nhau?

A. 3 cách.

B. 2 cách.

C. 5 cách.

D. 4 cách.
 

Tìm kiếm

Top