Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?

Daniel William

New member
Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?

A. $\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\frac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}$.

B. $\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\frac{{{I}_{2}}}{{{I}_{1}}}$

C. U = U$_{1}$ = U$_{2}$.

D. U = U$_{1}$ + U$_{2}$.
 

Tìm kiếm

Top