Phả hệ dưới đây mô tả hệ nhóm ABO do một gen gồm 3 alen quy định, trong đó ${{I}^{A}},{{I}^{B}}$ đồng trội so với ${{\operatorname{I}}^{O}}$ của

Phả hệ dưới đây mô tả hệ nhóm ABO do một gen gồm 3 alen quy định, trong đó ${{I}^{A}},{{I}^{B}}$ đồng trội so với ${{\operatorname{I}}^{O}}$ của một gia đình.
1638264700463.png

Biết rằng không có đột biến mới phát sinh và kiểu gen của (1) và (6) là giống nhau, có bao nhiêu nhận định đúng về gia đình?

1. Xác suất để cặp vợ chồng (5) và (6) sinh ra hai người con có nhóm máu giống ông ngoại (2) là $12,5%$.
2. Xác suất để cặp vợ chồng (3) và (4) sinh ra người con mang nhóm máu B là $12,5%$.
3. Có ít nhất 5 người trong số những người đang xét mang kiểu gen dị hợp.
4. Cặp vợ chồng (3) và (4) luôn có khả năng sinh ra những người con có nhóm máu giống mình.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
 

Đạt Michio

New member
Đáp án C
(1) nhóm máu A kết hôn với (2) nhóm máu AB ( mang kiểu gen ${{I}^{A}}{{I}^{B}}$), họ sinh ra một người con gái mang nhóm máu B và một người con trai mang nhóm máu A $\to $(1) kiểu gen ${{I}^{A}}{{I}^{O}}$( vì người con gái mang nhóm máu B chỉ có thể mang alen ${{I}^{O}}$nhận từ mẹ); con gái (5) có kiểu gen ${{I}^{B}}{{I}^{O}}$; (6) có kiểu gen ${{I}^{A}}{{I}^{O}}$hoặc ${{I}^{A}}{{I}^{A}}$(với xác suất $50%:50%$); vợ người con trai mang kiểu gen ${{I}^{A}}{{I}^{B}}$$\to $ Có ít nhất 5 người trong số những người đang xét mang kiểu gen dị hợp $\to $ 3 đúng.
- Xác suất để cặp vợ chồng (5) và (6) $\left( {{I}^{B}}{{I}^{O}};{{I}^{A}}{{I}^{O}} \right)$ sinh ra hai người con có nhóm máu giống ông ngoại
( có kiểu gen ${{I}^{A}}{{I}^{B}}$) là $\frac{1}{4}.\frac{1}{4}=6,25%\to $ 1 sai.
- Xác suất để cặp vợ chồng (3) và (4) (${{I}^{A}}{{I}^{O}}$hoặc ${{I}^{A}}{{I}^{A}},{{I}^{A}}{{I}^{B}}$) sinh ra người con mang nhóm máu B là: $\frac{1}{2}\left( {{I}^{A}}{{I}^{O}} \right).\frac{1}{4}\left( {{I}^{B}}{{I}^{O}} \right)=\frac{1}{8}=12,5%\to $ 2 đúng.
- Vợ chồng người con trai (3) và (4) (${{I}^{A}}{{I}^{O}}$hoặc ${{I}^{A}}{{I}^{A}},{{I}^{A}}{{I}^{B}}$) đều mang alen ${{I}^{A}}$, mặt khác người vợ còn mang alen ${{I}^{B}}$$\to $ cặp vợ chồng này luôn có khả năng sinh ra những người con có nhóm máu giống mình
( mang kiểu gen ${{I}^{A}}{{I}^{-}},{{I}^{A}}{{I}^{B}}$) $\to $ 4 đúng.
Vậy có 3 nhận định đúng về gia đình trên.
 
Top