Giả sử lưới thức ăn đơn giản của một ao nuôi cá như sau:Biết rằng cá mè hoa là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả

Pham Quỳnh

New member
Giả sử lưới thức ăn đơn giản của một ao nuôi cá như sau:
1638264762335.png

Biết rằng cá mè hoa là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả kinh tế. Biện pháp tác động nào sau đây sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của ao nuôi này?
A. Làm tăng số lượng cá mương trong ao.
B. Loại bỏ hoàn toàn giáp xác ra khỏi ao.
C. Hạn chế số lượng thực vật phù du có trong ao.
D. Thả thêm cá quả vào ao.
 

Nguyễn Hào

New member
Đáp án D
A. sai vì nếu tăng số lượng cá mương trong ai thì cá mương sẽ tăng cạnh tranh thức ăn với cá mè hoa $\to $ cá mè hoa sẽ giảm.
B. sai vì nếu loại bỏ giái xác ra khỏi ao thì cá mè hoa và cá mương đều mất đi nguồn thức ăn $\to $ sẽ dẫn đến cá mè hoa và cá mương bị diệt vong.
C. sai vì nếu hạn chế thực vật phù du trong ao thì giáp xác mất đi nguồn thức ăn $\to $ giáp xác bị diệt vong $\to $ cá mương và cá mè hoa bị diệt vong.
D. đúng vì khi ta thả thên cá quả vào ao thì cá quả sẽ lấy cá mương làm nguồn thức ăn $\to $ cá mương giảm $\to $ cá mè hoa có nhiều thức ăn hơn $\to $ số lượng cá mè hoa sẽ tăng lên.
 

Tìm kiếm

Top