Có 3 loại hình tháp sinh khối đặc trưng cho 3 hệ sinh thái ( thiếu hình tháp sinh thái ). Hình tháp nào bền vững nhất?

Trang Mắm

New member
Có 3 loại hình tháp sinh khối đặc trưng cho 3 hệ sinh thái ( thiếu hình tháp sinh thái ). Hình tháp nào bền vững nhất?
1638264811648.png
 
Đáp án D
Hệ sinh thái I bền vững nhất vì sự chênh lệch giữa sinh khối các bậc dinh dưỡng là lớn.
Khống chế sinh học để đảm bảo số lượng cá thể của trong quần thể phù hợp với sức chứa môi trường.
C sai vì nấm hoại sinh được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.
Hệ sinh thái bền vững nhất khi xây dựng từ năng lượng tích lũy qua các bật dinh dưỡng, thường có tháp sinh thái hình chóp, đáy lớn đỉnh nhỏ.
 

Tìm kiếm

Top