Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là
A. Moocgan.
B. Menđen.
C. Lamac.
D. Đacuyn.
 

Tìm kiếm

Top