Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10$^{-3}$ kg/mol. Khối lượng riêng của đồng là 8,9.10$^3$kg/m$^3$. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp một

Ánh Dương

New member
Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol. Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn. Một dây tải điện bằng đồng, tiết diện 10mm2 mang dòng điện 10A. Tính tốc độ trôi của êlectron dẫn trong dây dẫn đó.
A v = 7,46.10-7m/s
B v = 7,46.10-5m/s
C v = 5,64.10-5m/s
D v = 5,64.10-7m/s
 
Last edited by a moderator:

Phạm Quyết

New member
Chọn đáp án: B
Phương pháp giải:
Phương pháp:
- Công thức liên hệ giữa m, D và V: m = D.V
- Một mol nguyên tử Cu có chứa 6,023.1023 nguyên tử Cu
- Cường độ dòng điện: \(I = e.N = e.v.S.{n_0}\)
(v là tốc độ trôi của electron trong dây dẫn, n0 là mật độ electron tự do trong dây dẫn)
Hướng dẫn
Cách giải:
Ta xét 1mol đồng: Vì mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn nên số electron tự do trong 1 mol đồng là: Ne = NA = 6,02.1023 hạt
Khối lượng mol nguyên tử của đồng là m = 64.10-3 kg/mol
Thể tích của một mol đồng: \(V = \frac{m}{D} = \frac{{{{64.10}^{ - 3}}}}{{8,{{9.10}^3}}} = 7,{19.10^{ - 6}}\,\,\,\left( {{m^3}/mol} \right)\)
Mật độ electron tự do trong đồng là:
\({n_0} = \frac{{{N_A}}}{V} = \frac{{6,{{023.10}^{23}}}}{{7,{{19.10}^{ - 6}}}} = 8,{38.10^{28}}\,\,\left( {{m^{ - 3}}} \right)\)
Gọi v là tốc độ trôi của electron trong dây dẫn.
Ta có số electron tự do đi qua tiết diện S của dây dẫn trong 1 giây là: \(N = v.S.{n_0}\)
Cường độ dòng điện qua dây dẫn: \(I = e.N = e.v.S.{n_0}\)
\( \Rightarrow v = \frac{I}{{e.S.{n_0}}} = \frac{{10}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}{{.10.10}^{ - 6}}.8,{{38.10}^{28}}}} = 7,{46.10^{ - 5}}m/s\)
Chọn B
 
Top