Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra X mol khí H2. Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch

Tam ca

New member
Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra X mol khí H$_{2}$.
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO$_{3}$ loãng, sinh ra Y mol khí N$_{2}$O (sản phẩm khử duy nhất).
Quan hệ giữa X và Y là
A. $Y=2\text{X}$
B. $X=4Y$
C. $X=Y$
D. $X=2Y$
 
Đáp án B
1637292350954.png
 
Top