Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đều A dẫn điện tốt,có điện trở suất không thay đổi. B dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi

Ngô Thị Vân

New member
Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đều
A dẫn điện tốt,có điện trở suất không thay đổi.
B dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ .
C dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ
D dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.
 
Chọn đáp án: B
Phương pháp giải:
Phương pháp:
- Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.
- Điện trở suất ρ của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất:
ρ = ρ0 (1 + α(t – t0 ))
Trong đó ρ0 là điện trở suất ở t0C (thường lấy 200C); α là hệ số nhiệt điện trở, đơn vị đo là K-1
Hướng dẫn
Cách giải:
Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.
Chọn B
 

Tìm kiếm

Top